Ελαστικό Περιαγκώνιο με Ενσωματωμένο Αεροθάλαμο ”Pneumatic Arm Band” – Pneumatic Arm Band – Ortholand