Λειτουργικός Νάρθηκας Αγκώνος – ROM – 03-2-059 – Vita ΔΕΞΙΟΣ