Νάρθηκας Καρπού με Αεροθάλαμο – Pneumatic Stabil Air Wrist Support Δεξιός- Ortholand