Νάρθηκας Απαγωγικής Ακινητοποίησης Ώμου 03-2-013 Vita