Νάρθηκας Διπλής Βαλβίδας με Αεροθαλάμους ”Surround Air Ankle” ΑΡΙΣΤΕΡΟ- Surround Air Ankle – Ortholand