Νάρθηκας Καρπού-Αντίχειρα – 03-2-040 – Vita ΑΡΙΣΤΕΡΟ