Νάρθηκας Kαρπού-Aντίχειρα με Δέστρες – 03-2-141 – Vita LEFT