Νάρθηκας Kαρπού-Aντίχειρα – ”RTS” – 03-2-065- Vita ΔΕΞΙΟΣ