ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΡΠΟΥ-ΠΑΛΑΜΗΣ «STANDARD ΤΗUMB» 03-2-026 VITA ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ