Νάρθηκας Κορμού με Ύφασμα – ”Taylor II” – 2709 – Ortholand