Νάρθηκας Ποδοκνημικής ”McDavid” – A/101 – Ortholand