Παιδιατρικός Nάρθηκας Aντίχειρα – ”Spica” – 03-2-066 – Vita