Πάτος ”Diaprex Gel” Iδανικό για Aποφόρτιση – HF6014 – Alfacare