Πλαστικός Νάρθηκας Ανάπαυσης Άκρας Χειρός – 1557/K Αριστερός – Ortholand