Ραχεο- Στερνικός Σταθεροποιητής – Stabilizer Philadelphia – 01-2-006 – Vita