Ελαστική Ζώνη Οσφύος με Πέντε Μπανέλλες – ”Lumbosacral” – oik/Lumbosacral – Ortholand