Μόνιτορ Παρακολούθησης Ζωτικών λειτουργιών AURORA 12S – 0801083 MOBIAK