Νάρθηκας Ποδοκνημικής με Κορδόνια – 06-2-047 – Vita