Νάρθηκας Ποδοκνημικής Ρυθμιζόμενος – 95043-7 – Οrtholand