Νάρθηκας Έκτασης Κορμού Τριών Σημείων – 04-2-023 – Vita