Αντ/κη Μύτη Νοσοκ. Τύπου NV Μασκών – Joyce – 0808753 – mobiak