Δυναμικός Νάρθηκας Έκτασης Καρπού Με ‘Ελεγχο Απαγωγής Του Αντίχειρος “Openheimer 3” – Ortholand