Φάκελος Κακώσεων Ακρωμιοκλειδικής “ACB” – 8501 – Οrtholand