Νάρθηκας Αέρος Απαγωγικής Ακινητοποίησης Ώμου έως 60° ”Saw” – 84503 – Ortholand