Φάκελος Πλήρους Ακινητοποίησης Ώμου – OS / 8410 – Ortholand