Νάρθηκας Aντίχειρα – «Thumb Splint» – 03-2-143 – Vita ΔΕΞΙ