Νάρθηκας Απαγωγικής Ακινητοποίησης Ώμου 03-2-018 Vita