Νάρθηκας Απαγωγικής Ακινητοποίησης Ώμου 45°- 70° “Softab” – 84500 – Ortholand