Νάρθηκας Καρπού με Αεροθάλαμο – Pneumatic Stabil Air Wrist Support Αριστερός- Ortholand