Νάρθηκας Λειτουργικός Άκρας Χειρός – 03-2-063 – Vita ΔΕΞΙΟΣ