Νάρθηκας με Έλασμα Καρπού-Παλάμης – 03-1-005 – Vita LEFT