Νάρθηκας Ραχεο – Στερνικός ”Stabilizer” – 1521 – Ortholand