Πλαστικός Νευρολογικός Νάρθηκας Άκρας Χειρός ”Hand Resting Splint” Δεξιός – OIK/1557 – Ortholand