Νάρθηκας Δακτύλων με Επένδυση – 03-2-012/331 – Vita