Αερόστρωμα Κατακλίσεων με Αεροθαλάμους και Εξωτερική Επένδυση – SY/S 400 – Ortholand