Πλαστικός Νάρθηκας Ακινητοποίησης Αέρος Κάτω Άκρου – 705 – Ortholand