Απλός Φάκελος Στήριξης Ώμου «Oxypore» – ΟΙΚ/8402 Oxypore – Ortholand