Δυναμικός νάρθηκας – ”CCA System” – 03-2-069 – Vita ΔΕΞΙΟΣ