Φάκελος Απαγωγικής Ακινητοποίησης Ώμου 10° smartsling – 3120 – Ortholand