Νάρθηκας Καρπού – Αντιβραχίου μήκους 23 εκ. – 87007 Αριστερός- Ortholand