Νάρθηκας Απαγωγικής Ακινητοποίησης Ώμου 15° – 20° “Softab” – 84502 – Ortholand