Περιαγκωνίδα Ελαστική Απλή – “Premium Elastic Elbow ” – Premium Elastic Elbow – Ortholand