Πλαστικός Νάρθηκας Ακινητοποίησης Αέρος Άκρου Ποδός – 703 – Ortholand