Υποπτέρνια πέλματα σιλικόνης «Siligel» – FT/124 – Ortholand