Υψηλή Ελαστική Ζώνη Οσφύος με Μπανέλλες – ”Lite Cross” – 1091 – Ortholand