Κνημοποδικός Νάρθηκας ”Equalizer” – OIK / 98793 – 7 – Ortholand