Κνημοποδικός Ρυθμιζόμενος Νάρθηκας – Αir/95043 – 7 – Οrtholand