Νάρθηκας Ποδοκνημικής ”Swede O” – 2002 – Ortholand