Νάρθηκας Διπλής Βαλβίδας με Αεροθαλάμους ”Surround Air Ankle” ΔΕΞΙ- Surround Air Ankle – Ortholand