Νάρθηκας Ποδοκνημικής Ρυθμιζόμενος – OIK/95043-7 – Ortholand